Nhân sinh cảm ngộ

Tiểu bố thí và đại thiện tâm

25/09/22, 17:29
Khi người ta có nguyện vọng thuần tịnh mang chút của cải của mình đi bố thí, sự bố thí không mong cầu báo đáp này là vô cùng cao thượng.