Nhân sinh cảm ngộ

Các cách cảm thông cho người khác

22/02/22, 08:28
Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình, thay vì cải biến, hãy thử cảm thông cho người khác; biết cảm thông cũng là một loại tu dưỡng.