Nhân sinh cảm ngộ

Nói Đạo Lý

20/10/22, 07:49
Nói Đạo Lý không có gì là xa lạ, to tát, đó chỉ là những lời "thấu tình đạt lý". Có kiểu người sống có đạo lý, nói đạo lý và nói được làm được.