Ngày 13 tháng 5 hằng năm hơn 100 triệu người tại 114 quốc gia trên thế giới tri ân người thầy vĩ đại của mình.