Ngày 20/10/2022 người dân ở Paris thuộc nhiều giai tầng khác nhau đã tập trung trước Viện Khổng Tử của Đại học Paris Cité ở quận 13, nước Pháp nhằm tố cáo và đề nghị xét xử những hành động vi phạm như: xâm nhập, kiểm soát tự do ngôn luận...của tổ chức này. Đồng thời những người biểu tình cũng yêu cầu đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử khác ở nước Pháp.