"Một tổ có 19 người, xét nghiệm 18 F0, duy chỉ mình em là không F": Chia sẻ của chị Vân trên Facebook cá nhân về cách vượt quan khó khăn nhờ niệm 9 chữ chân ngôn. Câu chuyện mới xảy ra tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7.