Là người theo đạo Cao Đài, dành nhiều năm làm công quả trong Tòa Thánh, nhưng anh Phong vẫn luôn thắc mắc, tại sao tu rồi mà bệnh vẫn đầy thân?