Bác Lê Văn Diên, sinh năm 1956 tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một lòng kính Phật và đã có hơn 10 năm tu Tịnh Độ. Tuy nhiên, sau nhiều năm tu luyện mà bác vẫn bị bệnh tật vây quanh và không thể tìm được sự an tĩnh trong tâm hồn. May thay, tấm lòng hướng thiện của bác đã cảm động trời đất, cuối cùng bác đã có cơ duyên đắc được pháp môn cải biến cả thân lẫn tâm.