Mỗi khi bước một bước, tôi có cảm giác như sắp ngã, và không thể cân bằng cơ thể. Vì vậy, một cách vô thức tôi luôn nhìn lại, cẩn thận ngó xem bước đi đó có an toàn hay không. Khi con gái nhìn thấy mẹ cứ quay đi quay lại ngó từng bước đi, nó bắt đầu cười. Thực tế, hành động của tôi rất cẩn trọng, còn con gái thì không hề sợ hãi, không bao giờ ngoảnh lại nhưng bước từng bước đi rất chắc chắn.