Video

Tiến sỹ Linda Lagemann: “Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe…”

17/09/20, 09:39
“Các bài tập thiền định cổ truyền và nguyên tắc đạo đức trong Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất.”
x