Chia sẻ của một cán bộ Nhà nước về một số vấn đề xã hội và Pháp Luân Công là câu chuyện về ông Lê Khắc Ánh, sinh năm 1972, cán bộ lãnh đạo tương đương hàm Vụ trưởng (tính đến trước năm 2022). Trải qua hơn 10 năm thực hành, ông có nhiều chiêm nghiệm về xã hội cũng như về Pháp môn mà mình đang tu luyện.