Ông Kerry Gore, Luật sư nhân quyền New Zealand nói: "Thế giới cần Pháp Luân Đại Pháp. Thế giới cần Chân - Thiện - Nhẫn".